Makaleler

 

TÜRKİYE ÇOCUK VE GENÇ PSİKİYATRİSİ DERNEĞİ BASIN AÇIKLAMASI         

21.11.2016

 

“CİNSEL İSTİSMARA UĞRAYAN MAĞDURUN TECAVÜZCÜSÜ İLE EVLENDİRİLMESİ”

       OLARAK GÜNDEME GELEN ÖNERGEYE KARŞI TÜRKİYE ÇOCUK VE GENÇ   

                             PSİKİYATRİSİ DERNEĞİ KAMUOYU AÇIKLAMASI

 

Çocuğa yönelik her tür kötü muamelenin önüne geçilmesi, var olan travmatik yaşantılardan çocuğun korunması ve bunu yaparken her aşamasında çocuğun üstün yararının gözetilmesini kendine misyon edinmiş bir mesleğin üyeleri olarak 18.11.2016’da gündeme gelen “Cebir, tehdit hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın 16.11.2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçundan, mağdurla failin evlenmesi durumunda, ceza açıklamasının geri bırakılmasına, hüküm verilmiş ise cezanın infazının ertelenmesine karar verilir” kanun tasarısının çocuk haklarına aykırı ve kabul edilemez bir düzenleme olduğunu bildirmek isteriz.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 1. maddesi ve Türk Ceza Kanunun 6. Maddesi uyarınca “18 yaşını doldurmamış kişi çocuktur”. Bunun yanında Türk Medeni Kanunu’nun 124. maddesi gereğince kişilerin 16 yaş öncesinde resmi olarak evlenmesi olanaksızdır. Ancak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ortaklığı ile 2014 yılında gerçekleştirilmiş “Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması göstermiştir ki Türkiye genelinde kadınların yüzde yirmi altı’sı 18 yaşından önce evlenmektedir. Ayrıca aynı araştırmada, bu tür evliliklerin 18 yaşından sonra gerçekleşenlere göre yaklaşık iki kat daha sık kadının “kendi isteği dışında” gerçekleştiği ve aynı oranda bu evliliklerde kadına yönelik fiziksel ve cinsel şiddetin daha sık tanımlandığı gösterilmiştir. Bu nedenle 18 yaş altı evliliklerin tamamen yasalarımızdan çıkartılmasını dile getirirken mevcut önergenin çocuklar ve toplum açısından önemli sorunları beraberinde getireceğini düşünmekteyiz.

Yasa maddesinin olası sakıncaları:

  1. 1.Getirilen önerge ile cinsel istismar suçunda cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen durumların aranması, 15 yaş altı cinsel istismarların cezasız kalabileceği bir hukuksal sürece kapı aralamaktadır. Çocuğa yönelik cinsel istismarda, uygulanan eylemin mutlaka şiddet içermesi gerekmediği gibi çocuğun rızasının olup olmadığına bakılmaz. Bu haliyle kanun tasarısında yer alan tanım bütünüyle hatalı ve kabul edilemez bir tanımdır.
  2. 2.Getirilen önerge ile 15 yaş altı cinsel istismarlarda evlilik birlikteliği oluşmuşsa infazın ertelenmesi yolu açılmıştır. Ayrıca cinsel istismar mağduru bir çocuk, istismarcısı ile evlendirildiğinde istismarcı ceza almaktan kurtulacaktır ki bu durum çocuk haklarına aykırıdır.

 

 

 

  1. 3.Henüz kendi kimlik yapılanması tamamlanmamış bir kız çocuğuna yüklenen eş olma, anne
  2. 4.olma ve ev yönetme sorumluluğu depresyon, uyum bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu, konversif bozukluk ve intihar girişimi gibi çeşitli ruhsal sorunları beraberinde getirebilmektedir. Ayrıca evlilik ile bu gençlerin eğitim alma, meslek edinme, kendilerini sosyoekonomik refaha taşıma ümitleri ve hakları ellerinden alınmaktadır. Erken yaşta evlilik çoğu kez erken annelik deneyimine neden olmaktadır. Erken yaşta doğum ise hem anneler ve hem de doğacak bebekleri için tıbbi açıdan yüksek riskli sonuçlar taşımaktadır. Ayrıca ergen annelerden doğan çocuklar bilişsel, akademik ve davranışsal sorunlara daha yatkın, çocuk istismarı ve ihmal mağduru olmaya daha yakındırlar. Toplumsal sonuçları açısından da erken yaşta evliliklerin daha sık evlilik sorununa, aile içi şiddete ve boşanmaya neden olduğu bildirilmektedir.
  3. 6.Cinsel istismar sonrası istismarcının ceza almaması, üstelik ödüllendirme şeklinde çocukla evlendirilmesi, çocuğun ailesine, topluma ve devlete yönelik adalet duygusunu zedeleyecek, olası travma belirtilerini ciddi oranda arttıracak ve yaşam boyu bu etkiden kurtulamamasına neden olacaktır.

  1. Çocuk ve çocuk istismarı tanımlarının uluslararası sözleşmelerden farklı algılanması ve değerlendirilmesi bazı yaş gruplarındaki çocuklara karşı işlenen suçlarda; çocukların erişkinlerle benzer biçimde değerlendirilmesine yol açacaktır.

 

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği olarak çocukların kendilerini istismar eden şahıslarla evlendirilmesinin kalıcı ve onarılması güç yaralar açacağını ve tüm bu süreçte çocuklarımızı koruma adına elimizden gelen her tür çabayı göstermeye hazır olduğumuzu kamuoyuna duyururuz.

 

 

                                                                               Türkiye Çocuk Ve Genç Psikiyatrisi Derneği

Yönetim Kurulu

Adli Çocuk Ve Ergen Psikiyatrisi Komisyonu,

Travma Komisyonu,

Çocuk Hakları Komisyonu

Uluslararası İlişkiler Komisyonu