TÜRKİYE ÇOCUK ve GENÇ PSİKİYATRİSİ DERNEĞİ

ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSİ YETERLİK KURULU YÖNERGESİ

 

GENEL KONULAR

        Tanım

      Madde 1-  Bu yönergede geçen bazı terimlerin tanımları aşağıdadır: 

a) Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Yeterlik Kurulu (Board), Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği’nin (ÇOGEPDER) özerk bir yan kuruluşudur. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi uzmanlarının mesleki yeterliklerini değerlendirmekle görevlidir. Adresi, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Cinnah Caddesi 35/12 Çankaya-ANKARA’dır.  

b) Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi yeterliği, bu alanda temel bilgiler, kanıta dayalı güncel bilgiler ve çocuk ve ergen psikiyatrisi uygulamalarıyla ilgili yeterliği tanımlar.   

Amaç  

Madde 2- Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Yeterlik Kurulu’nun temel amacı, 

a)Çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanlık ve uzmanlık sonrası eğitiminin standartlarını belirlenmek ve standardın yükseltilmesi için çalışmak.

b)Çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanlık eğitiminin belirlenen standartlara uygun olarak verilmesi ve eğitim kalitesinin yükseltilmesi için eğitim kurumları arasında işbirliğini sağlamaya çalışmak.

c)Bilgi ve uygulama becerileri kazandırmaya yönelik sürekli tıp eğitimi (STE) etkinliklerine katılımı özendirmek, değerlendirmek ve denetlemek.

d)Çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanlarına yönelik ülke genelinde belirli aralıklarla merkezi ve standart sınav düzenlemek, sınava başvuru koşullarını tanımlamak ve sınavda başarılı olanlara Yeterlik Belgesi vermektir. 

Çalışma İlkeleri 

Madde 3- Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Yeterlik Kurulu’nun çalışma ilkeleri, Tıpta ve Diş Hekimliği’nde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, Türk Tabipleri Birliği  Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Ulusal Yeterlik Kurulu (TTB- -UDEK-UYEK) Yönergesi ve ÇOGEPDER Tüzüğü ile uyumludur. Bunlarda değişiklik olduğunda, karşılıklı etkileşime izin verecek şekilde, bu uyum sürdürülür. Çalışmalarında Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (European Union of Medical Specialists-UEMS) ilkeleriyle uyumu gözetir. 

 KURUL ve ALT KURULLAR   

Kurulun Yapısı  

Madde 4- Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Yeterlik Kurulu’nun yapısı aşağıdaki organlardan oluşur: 

a) Yeterlik Genel Kurulu 

b) Yeterlik Yürütme Kurulu 

c) Akreditasyon Alt Kurulu 

d) Eğitim Programlarını Geliştirme Alt Kurulu 

e) Yeterlik Sınav Alt Kurulu 

f) Eğitim Üst Kurulu 

Yeterlik Genel Kurulu 

Madde 5- Yeterlik Genel Kurulu; 

a)Yeterlik Kurulunun ana karar organıdır.
b)Yeterlik Belgesi olan ÇOGEPDER üyelerinden oluşur.
c)İki yılda bir Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi sırasında toplanır.

Madde 6- Yeterlik Genel Kurulu’nun görevleri şunlardır: 

a)Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Yeterlik Kurulu’nun amaçlarını gerçekleştirmek için temel ilkeleri ve gerekli işleyiş kurallarını belirlemek.
b)Yeterlik Yürütme Kurulu’nun 8 asıl ve 8 yedek üyesini iki yıllığına seçmek.
c)Akreditasyon Alt Kurulu‘nun 3 asıl ve 3 yedek üyesini iki yıllığına seçmek.
d)Yeterlik Yürütme Kurulu’nun çalışmalarını değerlendirmek, aklamak, önerilerde bulunmak ve gerekli kararları almak.  

Madde 7- Olağanüstü Yeterlik Genel Kurulu;  

Aşağıdaki durumlarda tanımlanan koşullar oluştuktan sonraki 3 ay içinde, ÇOGEPDER Yönetim Kurulu’nun çağrısıyla, saptadığı tarihte ve belirlediği gündemle toplanır. 

a)Yeterlik Yürütme Kurulu’nun gerekli görmesi durumunda,
b)Yeterlik Yürütme Kurulu asıl ve yedek üyeleri toplamının yarısından fazlasının görevden ayrılması durumunda,
c)Son toplanan Yeterlik Genel Kurulu üyelerinin en az beşte birinin ortak başvurusu üzerine. 
Yeterlik Yürütme Kurulu 

Madde 8- Yeterlik Yürütme Kurulu; 

a) Yeterlik Genel Kurulu tarafından seçilen 8 asıl, 8 yedek ve ÇOGEPDER Yönetim Kurulu tarafından seçilen bir asıl, bir yedek olmak üzere toplam 9 asıl, 9 yedek üyeden oluşur. 

b) Seçildikten sonraki ilk toplantısında kendi içinden bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer.  

d) Yeterlik Yürütme Kurulu, Yeterlik Genel Kurulu üyeleri arasından seçilir ve Yeterlik Genel Kuruluna karşı sorumludur. Aday olacakların, bir eğitim kurumunda en az 5 yıldır eğitici olarak çalışıyor ya da kurumsal eğitim etkinlikleri içinde en az 5 yıldır aktif olarak yer alıyor olmaları zorunludur.  

e) Mazeret bildirmeden arka arkaya iki kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer ve yerine seçimde belirlenen sıraya göre yedek üyeler göreve çağrılır.   

Madde 9- Yeterlik Yürütme Kurulu’nun görevleri şunlardır: 

a)Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Yeterlik Kurulu’nun çalışmalarını düzenlemek, alınan kararları yürütmek ve görevlendirmeleri izlemek.

b)Akreditasyon Alt Kurulu, Eğitim Programlarını Geliştirme Alt Kurulu ve Yeterlik Sınav Alt Kurulu’nun üçer üyesini kendi içinden; Eğitim Programlarını Geliştirme Alt Kurulu ve Yeterlik Sınav Alt Kurulu’nun dörder üyesini kendi dışından atamak.

c)Yeterlik alt kurullarının çalışmalarını sağlamak, izlemek ve işlevlerini düzenlemek, gerekli olduğunda toplantıya çağırmak, gerektiğinde kendi atadığı üyeleri görevden almak.

d)Eğitim Programlarını Geliştirme Alt Kurulu tarafından hazırlanan raporları değerlendirmek ve eğitim kurumlarıyla ilişki kurarak eğitimin iyileştirilmesi çalışmaları yapmak.

e)Eğitim Programlarını Geliştirme Alt Kurulu tarafından hazırlanan Uzmanlık Eğitimi Kayıt Belgesinin (asistan karnesi) eğitim kurumlarında uygulanması için gerekli çalışmaları yapmak.

f)Yeterlik Sınav Alt Kurulu tarafından düzenlenen sınav yöntemi, ilkeleri ve uygulamasıyla ilgili konuları görüşerek karara bağ

g)Yeterlik Sınav tarihlerini, sınav giriş ücretini belirlemek ve önceden ilan etmek; sınav başvuru belgeleri uygun olan adayları belirlemek; sınav sonuçlarını kişiye bildirmek; sınav itirazlarını değerlendirerek karara bağlamak.

h)Yeterlik Genel Kurulu’nda çalışma raporu sunmak.

i)Yeterlik Genel Kurulu’nda alınan kararları yürütmek.

j)Gerektiğinde Olağanüstü Yeterlik Genel Kurulu’nun toplanması için ÇOGEPDER Yönetim Kuruluna başvurmak, 

Akreditasyon Alt Kurulu 

Madde 10- Akreditasyon Alt Kurulu; 

a) Yeterlik Genel Kurulu’nun uzmanlık eğitimi veren kurumlarda en az 5 yıldır aktif eğitici olarak çalışan üyeler arasından seçtiği 3 asıl üye, Yeterlik Yürütme Kurulu’nun kendi içinden seçtiği 3 asıl üye ve Eğitim Üst Kurulu’nun kendi içinden seçtiği 3 asıl üye olmak üzere toplam 9 üyeden oluşur. Bu kurulların her biri 3 yedek üye de seçer.  

b) Akreditasyon Alt Kurulu üyeleri en çok iki dönem görev alabilirler. 

c) Akreditasyon Alt Kurulu kendi içinden bir başkan ve bir sekreter seçer. 

d) Mazeret bildirmeden arka arkaya iki kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer ve yerine seçimde belirlenen sıraya göre yedek üyeler göreve çağrılır.   

Madde 11- Akreditasyon Alt Kurulu’nun görevleri şunlardır: 

a) Yeterlik Yürütme Kurulu’nda ve Yeterlik Genel Kurulu’nda kabul edilmiş Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanlık Eğitim Programı’nın tüm eğitim birimlerinde uygulanması ve sürekli geliştirilmesi için; eğitim veren birimlerin gönüllülüğüne dayanarak, ziyaret programları ana ilkelerine uygun bir akreditasyon mekanizması kurar.  

b) Aşağıda belirtilen konularda akreditasyon için rehber bilgiler, değerlendirme formları, anketler ve standartlar oluşturur ve güncelleme çalışmaları yapar:  

1. Kabul edilmiş Uzmanlık Eğitim Programı ile uyumlu bir eğitim programının olması (amaç ve hedefler ve bunları gerçekleştirmedeki etkinlik, uzmanlık alanındaki bilgi, beceri, tutum ve davranış hedeflerinin ölçülebilir davranışlar olarak açıkça tanımlanması ve uzmanlık öğrencisinin kazanımlarının beklenen düzeyde olması yönünden) ve bu programın düzenli olarak uygulanması, 

2. Alt yapının (sağlık hizmeti ve eğitim açılarından) yeterliliği ve uygunluğu,  

3. Eğitici ve tıbbi personelin sayısı ve yetkinliği, 

4. Sağlık hizmetinin hacmi ve çeşitliliği, hizmet sunumunun organize ve sistematik olması,  

5. Eğitim ortamının uygunluğu (görev tanımları, hizmet-eğitim dengesi…) 

6. Araştırma olanakları ve eğitim alanların araştırma etkinliklerine katılım düzeyi. 

b) Eğitim birimlerini ziyaret ederek, yukarıdaki standartlar çerçevesinde değerlendirir, eksiklikleri belirler ve giderilmesi için öneriler geliştirir.  

c) Kuramsal ve uygulamalı eğitim etkinliklerinin zamanında ve ayrıntılı şekilde kaydedilip kaydedilmediğini denetler ve akreditasyon raporunda belirtir. Asistan karneleri ve/veya eğitim dosyaları (portfolyolar) yoluyla nicelik ve nitelik olarak eğitim etkinliklerini süreç içinde izler ve akreditasyon raporunda değerlendirilir. 

d) Uzmanlık öğrencilerinin, eğitim sırasında ve uzmanlık eğitimi süresi sonunda bilgi, tutum, beceri ve performanslarını ölçmek ve değerlendirmek için yapılan tüm yazılı, sözlü, uygulama sınavlarını, süreç içindeki eğitici değerlendirmelerini ve asistan karneleri gibi süreç değerlendirmelerini denetler. Bu değerlendirme sonucunda eğitim süreçlerinin düzenlenmesinde Eğitim Programlarını Geliştirme Alt Kurulu ve Yeterlik Sınav Alt Kurulu ile eşgüdüm içinde çalışır ve Yeterlik Yürütme Kurulu’na bilgi verir.  

e) Eğitim kurumlarının akreditasyonunu sağlamak üzere her bir ziyaret sonrası Yeterlik Yürütme Kuruluna yukarıda belirtilen başlıkları da içeren bir akreditasyon raporu verir.  

Eğitim Programlarını Geliştirme Alt Kurulu 

Madde 12- Eğitim Programlarını Geliştirme Alt Kurulu; 

a) Yeterlik Yürütme Kurulu’nun seçeceği, uzmanlık eğitimi veren kurumlarda en az 5 yıldır aktif eğitici olarak çalışan 7 üyeden ve ÇOGEPDER Asistan Komisyonu asıl ve yedek temsilcisinden oluşur.  

b) Yeterlik Yürütme Kurulu’na karşı sorumlu olan Eğitim Programlarını Geliştirme Alt Kurulu’nun görev süresi, Yeterlik Yürütme Kurulu’nun görev süresiyle sınırlıdır.    

c) Eğitim Programlarını Geliştirme Altkurulu kendi içinden bir başkan ve bir sekreter seçer. 

d) Mazeret bildirmeden arka arkaya iki kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Yeterlik Yürütme Kurulu yeni üye atamasını gerçekleştirir.  

Madde 13- Eğitim Programlarını Geliştirme Alt Kurulu’nun görevleri şunlardır: 

a) Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanlık Eğitim Programı’nı aşağıdaki maddelerde verilen alt başlıkları içerecek şekilde belirler ve eğitim kurumlarında uygulanabilmesi için Yeterlik Yürütme Kurulu’na önerilerde bulunur: 

1. Eğitim programının bilgi, beceri ve tutum açısından genel ve özel hedefleri ve gerekçeleri.  

2. Eğitim programının uygulama yöntemi (süre, rotasyonlar, eğiticiler, kurullar…). 

3. Eğitim programını sınama yöntemi (uzmanlık sınavları, kuramsal-uygulama sınavları, sınav şekli, yeterlik ölçütleri…). 

4. Eğitim kurumlarındaki eğitim programını değerlendirme yöntemi (geribildirimler, müfredat analizi ve süreç değerlendirmesi…). 

b) Gerekli rotasyonları, rotasyon hedeflerini, rotasyon eğitim programlarını ve rotasyon değerlendirme yöntemlerini belirler, öneriler getirir. 

c) Eğiticilerin eğitimi konusunda çalışmalar yapar, çalıştaylar düzenler, öneriler getirir. 

d) Uzmanlık Eğitimi Kayıt Belgesi (asistan karnesi) ve/veya eğitim dosyaları (portfolyolar) hazırlanma ve uygulanması konularında öneriler getirir ve standartları saptar.  

f) Yılda en az iki kez ve gerektiğinde Yeterlik Yürütme Kurulu’nun çağrısı ile toplanarak hazırladıkları raporu Yeterlik Yürütme Kurulu’na sunar. 

Yeterlik Sınav Alt Kurulu 

Madde 14- Yeterlik Sınav Alt Kurulu; 

a) Yeterlik Yürütme Kurulu’nun  

1. Eğitim kurumlarında en az 5 yıldır eğitici olarak çalışan ya da kurumsal eğitim etkinlikleri içinde en az 5 yıldır aktif olarak yer alan profesör, doçent, klinik şefi ve klinik şef yardımcıları,  

2. Son 5 yılda, TTB-STE Kredilendirme Kurulu ya da Yeterlik Yürütme Kurulu tarafından geçerliliği kabul edilen bir uluslararası kredilendirme kuruluşu tarafından kredilendirilmiş çocuk ve ergen psikiyatrisi alanındaki STE etkinliklerinden, Yeterlik Yürütme Kurulu tarafından belirlenecek miktarda STE kredisi almış olanlar,  

3. Yeterlik Yürütme Kurulu tarafından belirlenecek ulusal ve uluslararası düzeyde yayın standartlarına sahip olanlar arasından seçeceği 7 üyeden oluşur.  

b) Yeterlik Sınav Alt Kurulu üyeliği için eğitim becerileri kursu ve/veya sınav ölçme değerlendirme kursu almış olma tercih nedenidir.  

b) Yeterlik Yürütme Kurulu’na karşı sorumlu olan Sınav Alt Kurulu’nun görev süresi, Yeterlik Yürütme Kurulu’nun görev süresiyle sınırlıdır.    

c) Yeterlik Sınav Alt Kurulu kendi içinden bir başkan ve bir sekreter seçer. 

d) Mazeret bildirmeden arka arkaya iki kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Yeterlik Yürütme Kurulu yeni üye atamasını gerçekleştirir.

 

Madde 15- Yeterlik Sınav Alt Kurulu’nun görevleri şunlardır: 

a) Yeterlik Sınavı’nın yöntem ve ilkelerine ilişkin raporunu Yeterlik Yürütme Kurulu’na sunmak, 

b) Yeterlik Yazılı Sınavları için, ülke genelinde eğitim kurumlarından çocuk ve ergen psikiyatrisi alanındaki temel ve güncel bilgileri esas alan sorular toplamak, soruların güvenliğini sağlamak, sınav sorularını seçmek ve yazılı sınavları gerçekleştirmek.  

c) Yeterlik Uygulama Sınavları için seçtiği değerlendirmecileri Yeterlik Yürütme Kurulu’na önermek, 

d) Yazılı ve uygulama sınavlarının gizlilik ve nesnellik ilkelerine göre gerçekleştirilmesini ve değerlendirilmesini sağlamak; sınav sonuçlarının saklanmasını sağlamak, 

e) Sınav sonuçlarını Yeterlik Yürütme Kuruluna bildirmek, 

 f) Yılda en az iki kez ve gerektiğinde Yeterlik Yürütme Kurulu’nun çağrısıyla toplanarak yıllık değerlendirmelerini ve çalışma programlarını içeren raporu Yeterlik Yürütme Kurulu’na sunmak. 

Eğitim Üst Kurulu 

Madde 16- Eğitim Üst Kurulu; 

a) Tıp Fakültelerinin çocuk ve ergen psikiyatrisi anabilim dalı başkanlarından ve Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin eğitim birimlerindeki şeflerden oluşur.  

Madde 17- Eğitim Üst Kurulu’nun görevleri şunlardır: 

a) Akreditasyon Alt Kurulu’nun 3 asıl ve 3 yedek üyesini kendi içinden seçer.  

b) Yeterlik Yürütme Kurulu’na her alanda danışmanlık yapar. 

c) Kurul ve alt kurulların aldığı kararların uzmanlık eğitimi sürecinde birimlerde uygulanması için çalışır. 

d) Uygulamada doğan sorunlar hakkında geri bildirim verir ve bu sorunlarla ilgili çözüm önerir. 

e) Yeterlik Yürütme Kurulu’nun gereksinimleri doğrultusunda en az 2 yılda bir kez toplantıya çağrılır.

 

UZMANLIK ALANI VE EĞİTİMİ 

 

Uzmanlık Alanı 

Madde 18- Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi uzmanlık alanı, Tıpta ve Diş Hekimliği’nde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nde Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığı olarak tanımlanan tıp ana dalını kapsar. 

Uzmanlık Eğitimi  

Madde 19- Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi uzmanlık eğitim süresi ve yapılacak rotasyonlar ile süreleri Tıpta ve Diş Hekimliği’nde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile belirlenir. Eğitimin içeriği dünya genelinde çocuk ve ergen psikiyatrisi bilim alanının bilimsel ve nesnel bilgileriyle tanımlanır. 

EĞİTİMİN BELGELENDİRİLMESİ 

Uzmanlık Eğitimin Belgelendirilmesi 

Madde 20-  Madde 21’de tanımlanan sınava girebilmek için ÇOGEPDER Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Yeterlik Kurulu'na bir dilekçe ile başvurulması ve aşağıdaki belgeleri dilekçeye eklemesi gereklidir: 

a) Türkiye'de Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı olarak çalışabilir olduğunu gösteren belge. 

b) Asistanlığı süresince asistan karnesi uygulanmışsa, bu karnenin asistanlık yaptığı kurum tarafından onaylanmış bir örneği. 

c) Sınava katılım ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu.

SINAVLAR 

Yeterlik Sınavları 

Madde 21- Yeterlik, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık alanında temel ve güncel bilgi ve becerilerde yeterlik anlamına gelir ve uzmanlık örgütü tarafından düzenlenen yazılı ve uygulamalı merkezi sınav ile belgelendirilir. 

Madde 22-Gönüllülük temelinde yapılan yeterlik sınavları şu şekilde gerçekleştirilir: 

a) Sınavın şekli ve takvimi, Yeterlik Sınav Alt Kurulu’nun önerisi ve Yeterlik Yürütme Kurulu’nun kararıyla ilan edilir.  

b) Yeterlik sınavlarına girebilmek için Madde 20’de belirtilen uzmanlık eğitimine ilişkin belgelerin tamamlanmış olması gerekir. 

c) Yeterlik Sınav Alt Kurulu, yeterlik sınavlarına girmek üzere başvuran adayların başvurularını değerlendirerek, Madde 20’de belirtilen sınav başvuru belgeleri uygun olanları belirler. 

d) Yazılı Sınav ve Uygulama Sınavı olarak iki aşamada yapılır. 

e) Sınav sonuçları, Yeterlik Yürütme Kurulu tarafından sınava katılan kişilere bildirilir; kazananlara Yeterlik Belgesi verilir. 

 Yazılı Sınav 

Madde 23- Yazılı sınavla ilgili ilkeler şunlardır: 

a) Yazılı sınav adayın temel ve güncel çocuk ve ergen psikiyatrisi bilgisini ölçmeyi hedeflemektedir. 

b) Yılda en az bir kez yapılır. 

c) Yazılı sınava Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamlayanlar ve son yıl asistanları katılabilirler. 

d) Yeterlik Sınav Alt Kurulu, kabul edilmiş Uzmanlık Eğitim Programı öğrenme hedefleri doğrultusunda sınav konularını ve konulara göre soru dağılımını belirleyerek yazılı sınav sorularının kapsamını düzenler; soru sayısını ve sınav süresini belirler. 

Uygulama Sınavı 

Madde 24- Uygulama sınavıyla ilgili ilkeler şunlardır: 

a) Uygulama sınavı, olağan klinik ortamına benzer koşullarda adayın klinik becerilerini ölçmeyi hedefleyen performansa dayalı bir değerlendirme şeklindedir. 

b) Uygulama sınavına yazılı sınavda başarılı olanlar katılabilirler. Uygulama sınavına başvurabilmek için başarılı olunan yazılı sınav tarihinin üzerinden 3 yıldan fazla zaman geçmemiş olmalıdır.     

c) Yılda en az bir kez yapılır.  

d) Uygulama sınavı, Yeterlik Sınav Alt Kurulu tarafından seçilen değerlendirmeciler tarafından yapılır.  

e) Uygulama sınavında Nesnel Örgün Klinik Sınav (NÖKS) (Objective Structured Clinical Examination) kullanılır. NÖKS, adayın belli etkinlikleri yönergesine uygun olarak ve belirlenen sürede gerçekleştirmesi gereken duraklardan oluşmaktadır. Her bir kısa süreli durak belli bir beceri veya etkinliğe odaklanır. Gözleyen değerlendirmeci, adayın verilen görevi yerine getirme düzeyini değerlendirme ölçeklerine kaydeder. Bazı duraklarda hasta rolü yapan oyuncularla etkileşim sürecinde iletişim, muayene ve girişim becerileri değerlendirilmektedir. Bazı duraklarda ise rapor yazma, reçete yazma ve bilimsel makale değerlendirme gibi mesleki beceriler değerlendirilmektedir.  

Yeterliğin Belgelendirilmesi 

Madde 25- Yeterlik Sınavı’nın her iki aşamasında başarılı olanlara Yeterlik Belgesi verilir. Yeterlik Belgesi’nin geçerlilik süresi 10 yıldır. 

 Yeniden Belgelendirme  

Madde 26- Yeniden Yeterlik Belgesi alabilmek için, son 10 yılda, TTB-STE Kredilendirme Kurulu ya da Yeterlik Yürütme Kurulu’nca geçerliliği kabul edilen bir uluslararası kredilendirme kuruluşu tarafından kredilendirilmiş çocuk ve ergen psikiyatrisi alanındaki STE etkinliklerinden, Yeterlik Yürütme Kurulu tarafından belirlenecek miktarda STE kredisi alınmış olması gerekir.  

 

ÖZEL DURUMLAR 

Madde 27- Yabancı bir ülkede Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi uzmanlık eğitimini tamamlayan ve o ülkenin Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Yeterlik Sınavı’na girmeye hak kazanan kişiler, giriş koşullarına uygun olduklarını belgelendirdikleri takdirde, ÇOGEPDER Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Yeterlik Sınavı’na girebilirler. Bu kişiler için aranacak koşullar ve izlenecek kurallar, Yeterlik Yürütme Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.  

Madde 28- Türkiye'den çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanlarının Avrupa Tıp Uzmanları Birliği ya da Amerika Birleşik Devletleri tarafından tanınan Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Yeterlik Sınavı’na girmesi durumunda, kazanılan Yeterlik Belgesi ülkemizde alınan Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Yeterlik Belgesi’ne denk sayılacaktır.  

Madde 29- Meslekten ömür boyu men cezası alanlar, yeterlik sınavlarına kabul edilmezler; daha önceden almışlarsa Yeterlik Belgeleri iptal edilir. 

Madde 30- 30.11.2005 tarihli Yeterlik Kurulu Yönergesi’ne göre iki yıl içinde başvurmuş ve sınav yapılmaksızın Yeterlik Belgesi almış olanların belgelerinin geçerlilik süresi 10 yıldır. Bu sürenin sonunda Yeterlik Belgesi alınabilmesi için Yeterlik Sınavı’nda başarılı olmak gerekir. Sınavsız yeterlik belgeleri, geçerlilik süresi içinde Yeterlik kurul ve alt kurullarında görev almak dışında kullanılamaz. 

YÜRÜRLÜK 

Madde 30- Bu yönerge, 18.11.2011 tarihinde yürürlüğe girer. 

 

YÜRÜTME 

Madde 31- Bu yönergeyi ÇOGEPDER Yönetim Kurulu yürütür.